فرهنگ نام های لری بختیاری

ویژه نامه نشریه ولات

بنوار الیما-( نورعلی مرادی)  

ولات (وطن)

نشریه فرهنگی اجتماعی قوم بختیاری وسایر همزبانان لر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول. نورعلی مرادی

این شماره از نشریه ولات;با حمایت مالی انجمن بین المللی و غیر دولتی آساره
که هدفش پاسداری از فرهنگ و زبان لری است;به چاپ رسیده است

مقدمه مولف
فرهنگ نام های لری بختیاری;مجموعه ای است از نام های اصیل;زیبا و خوش معنا .
لرزبانان بختیاری با نهادن این نامها بر فرزندان خود یا موسسات;شرکت ها و فروشگاه ها و یا همچنین با انتخاب تخلص از میان این نام ها از سوی شاعران وهنرمندان _ همچنان که برخی دوستان شاعر و هنرورم چنین کرده اند _به نوعی واژگان زبان مادری را ماندگار میکنند :
برخی نام ها ;واقعی وپیشینه دار بوده و پیش تر ها یا هم اینک رایج بوده و هست: همچون ((نازه));((نشیمن))(( بیلال)) و ....
برخی ;اسامی کوه ها;رودها;گل ها ;گیاهان و مکان هایی در بختیاری است و به جهت خوش آهنگی وخوش مفهومی آن برای((نام(( منا سب بوده است,همچون   ((تاراز)) .((نشمین .((بیلال ((دلا  ))
کوه هایی در بختیاری .
برخینام ها نیز از سوی اینجانب پیشنهاد شده است که این گونه اسامی به کمک پسوندها,پیشوندها و سایرتوانمندی های زبان لری بختیاری ترکیب وساخته شده است که به نوعی حرکتی جسورانه در جهت بیرون آوردن زبان مادری از ایستایی و انعطاف پذیر ساختن آن بوده است .
همچنان که بسیاری از اصطلاحات اصیل زبان فارسی امروزی , برساخته شاعران توانمند فارس بوده است که زبان خود را طی سده ها غنی ساخته اند,اینک وظیفه شعرا((مخصوصا))ودیگر هنرمندان لر زبان است که واژگان کهن را زنده کنند وتعابیر و ساخت های جدید بسازند. از زمره واژگان برخاسته چنین است:چیدا _(چی+دا)همچون مادر
و آخرآنکه,در انتخاب نام ها,نخست به خوش آهنگی و زیبایی نام ها وپس از آن بر ارزشمندی مفاهیم آنها تکیه داشتم .

 

ث
ت
ع
ض
ص
ش
س
ژ
ز
ر
ذ
د
ه
و
ن
م
ل
گ
ک
ق
ف
غ
ی